Cookie/privacybeleid

Dit Cookie/Privacybeleid is van toepassing op de website van CosMedical.


CosMedical, met zetel gevestigd te 9140 Temse, Cauwerburg 47 de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke Belgische en Europese wet- en regelgeving.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites (contactformulier, scheidingsdossier, …) geeft u aan CosMedical, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken. Het privacybeleid heeft betrekking op alle websites van de Praktijkhuis Halewijn.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Op basis van een contractuele noodzaak worden uw persoonsgegevens enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen, een antwoord te geven op uw vragen en in het algemeen, u een gepersonaliseerde dienstverlening te verschaffen. De ‘verplicht mede te delen informatie’ aangeduid met een * is noodzakelijk om de correcte dienstverlening aan te bieden. Praktijkhuis Halewijn behoudt zich het recht voor gedurende maximaal drie maanden na ingave u via email of telefoon te contacteren in het kader van haar dienstverlening. Na drie maanden worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden indien deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening. Voor boekhoudkundige gegevens worden enkel factuurgegevens van de klanten bijgehouden. De gebruiker kan steeds vragen ingegeven informatie te verwijderen via ons contactformulier (zie link onderaan).


Geen doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft in het kader van de doorverwijzing van uw dossier naar een professionele dienstverlener. In allen andere gevallen worden uw persoongegevens niet aan derden doorgegeven.


Uw rechten

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren of laten verbeteren. Indien u geen informatie over de producten en diensten van Praktijkhuis Halewijn (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen op volgend adres : CosMedical 9140 Temse, Cauwerburg 47 of via ons contactformulier. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen via ons contactformulier De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft hierbij te allen tijde recht om beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving.


Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.


Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen. CosMedical behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.


Vragen & contact

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met P9140 Temse, Cauwerburg 47.


Geschillen

In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. In kader van de verwerking van persoonsgegevens kan men een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (commission@privacycomission.be )

Laatste update
1 januari 2020